چاپ اندازها قهرمانان بزکشی در افغانستان

Dari Radio 1 views
بیش از ۱۰۰ چاپ انداز در یک رقابت گزینشی در ولایت سمنگان رقابت کردند که از این میان، ۱۴ چاپ انداز برتر به تیم این ولایت، راه یافتند.

Add Comments