غنی ، تا زنده ام طالب روی حکومت موقت نمی بیند

Dari Radio 1 views
رئیس جمهور: تا من زنده هستم، این‌ها(طالبان) روی حکومت موقت را نخواهند دید. من از آن بیدهایی نیستم که به بادها خم شوم؛ وقتی که اراده‌ی ملت را مثل شما افسران پولیس متعهد داشته باشیم. درخواست حکومت موقت، به خاطر مغشوش کردن اذهان عامه است.

Add Comments