کمپین جوانان کابلی در تقابل با رواجهای ناپسند

Dari Radio 9 views
شماری از جوانان در کابل کارزاری را به راه انداخته‌اند که هدف آن مبارزه با رسم و رواج‌های ناپسند در پایتخت است که مانع پیشرفت زنان و جوانان می‌شوند.

Add Comments