غنی ، وقت عمل است از وعده تیر شوید

Dari Radio 4 views
رییس‌جمهور غنی: حرف زیاد زدیم طرح زیاد دادیم میدان، میدان عمل است. مردم افغانستان نتیجه می‌خواهند.

Add Comments