صحنه هایی از بزکشی در کابل

Dari Radio 13 views
لحظاتی از بازی نهایی دومین لیگ بزکشی که روز جمعه در کابل پایان یافت.

Add Comments