ظریف: اروپا نه آبرویی دارد و نه جایگاهی که مقامات ایرانی را تحریم کند

Dari Radio 1 views
ظریف: اروپا نه آبرویی دارد و نه جایگاهی که مقامات ایرانی را تحریم کند

Add Comments