اردوی ملی در دعای خیر مردم

Dari Radio 2 views
دعای یک ملت در پشت و پناه اردوی ملی افغانستان است

Add Comments