خسارات یک آتش سوزی در افغانستان

Dari Radio 2 views
خسارات به جا مانده از آتش سوزی گسترده در کابل شام گذشته

Add Comments