مسعود ، با خروج خارجی ها از افغانستان بهانه ای برای جنگ نمی ماند

Dari Radio 2 views
احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود می‌گوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، هیچ گروهی دیگر بهانه‌ای برای جنگ ندارد

Add Comments