جنگ و ناامنی در درون خانه های افغانستان

Dari Radio 5 views
جنگ و ویرانی در هر گوشه از افغانستان است و حتی به خانه های مردم کشیده شده است

Add Comments