وقتی خون بی گناه ریخته می شود چگونه سر بر بالین می گذارید؟

Dari Radio 11 views
‎سیما ثابت در برنامه چشم انداز از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان پرسیده است: وقتی خون بی‌گناهی ریخته می‌شود، شب چگونه سر بر بالین می‌گذارید؟ و همین سوال را م یتوان از همه ی حامیان رسانه ای و مالی این خونها هم پرسید

Add Comments