حمله به شفاخانه داکتران بدون سرحد در افغانستان

Dari Radio 8 views
نمایی از حمله خشونت آمیز به شفاخانه داکتران بدون سرحد در افغانستان آنهم در ایامی که سخن از صلح پیش کشیده شده است .

Add Comments