آمریکا چه مقدار تجهیزاتش را از افغانستان خارج کرد

Dari Radio 2 views
آمریکا چه مقدار تجهیزات را همزمان با خروج نیمی از نیروهایش از افغانستان منتقل کرده است؟

Add Comments