تنها راه نجات افغانستان زدودن جهل است

Dari Radio 2 views
تنها راه نجات افغانستان زدودن جهل است

Add Comments