نیروهای امریکایی در حال انتقال تجهیزات و پاکسازی میدان هوایی بگرام

Dari Radio 5 views
نیروهای امریکایی در حال انتقال تجهیزات و پاکسازی میدان هوایی بگرام

Add Comments