والی بادغیس از دستور جدید رهبر طالبان می گوید

Dari Radio 5 views
والی بادغیس از دستور جدید رهبر طالبان می گوید

Add Comments