جوان اسیر طالب و ادعای جهاد

Dari Radio 5 views
جوان طالبی که دستگیر شده ، میگوید برای جهاد امده بودم

Add Comments