چرا 12ولسوالی طی دو روز در تخار سقوط کردند ؟

Dari Radio 4 views
اظهارات حبیبه دانش نماینده مردم تخار چرا 12ولسوالی طی دو روز در تخار سقوط کردند ؟

Add Comments