پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی در خصوص خشکسالی

Dari Radio 4 views
پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی در خصوص خشکسالی و تدابیر حکومت برای مهار تاثیرات آن

Add Comments