بلقیس روشن: «تسلیم‌دهی ولسوالی‌ها به طالبان واقعا خجالت است؛.»

Dari Radio 8 views
بلقیس روشن: «تسلیم‌دهی ولسوالی‌ها به طالبان واقعا خجالت است؛ باید به وزیر‌ها و‌ قوماندان‌ها مدال خجالت داده شود و اول عبدالله و غنی باید مدال‌ها را به گردن خود بندازند.»

Add Comments