این روزها در افغانستان چی می‌گذره؟

Dari Radio 4 views
این روزها در افغانستان چی می‌گذره؟ طالبان چه آینده‌ای برای افغانستان می‌سازه؟

Add Comments