طالبان این گونه پاسگاه نیروهای دولتی را با بمب انفجار داده‌اند.

Dari Radio 11 views
طالبان این گونه پاسگاه نیروهای دولتی در روستای داشان ولسوالی گذره را با بمب انفجار داده‌اند.

Add Comments