طالبان این گونه پاسگاه نیروهای دولتی را با بمب انفجار داده‌اند.

Dari Radio 3 views
طالبان این گونه پاسگاه نیروهای دولتی در روستای داشان ولسوالی گذره را با بمب انفجار داده‌اند.

Add Comments