غنی برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی رهسپار ازبکستان شد

Dari Radio 2 views
صبح امروز رییس جمهور غنی در رأس یک هییت عالی رتبه به منظور اشتراک در کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان "آسیای مرکزی و جنوبی: اتصال منطقوی، فرصت ها و چالش‌ها" رهسپار ازبکستان شد

Add Comments