سقف یک کارگاه در هرمزگان بر اثر شدت طوفان از جا کنده شد.

Dari Radio 3 views
سقف یک کارگاه در هرمزگان بر اثر شدت طوفان از جا کنده شد.

Add Comments