فرودگاه ولایت بلخ بازگشایی شد.

Dari Radio 5 views
فرودگاه ولایت بلخ بازگشایی شده و پروازها به خارج و داخل کشور در جریان است.

Add Comments