سید احمدشاه سادات وزیر سابق مخابرات افغانستان در آلمان پیک غذا شد

Dari Radio 5 views
وزیر سابق مخابرات افغانستان با توجه به سابقه‌اش، بسیار تلاش کرد تا در آلمان شغلی مطابق مدرک تحصیلی‌اش در حوزه اطلاعات و مخابرات پیدا کند، اما بدون دانستن آلمانی شانس او بسیار اندک بود.او پیک غذا شد تا نشان دهد اولویت برایش شغل است

Add Comments