طالبان امنیت همه دیپلمات های خارجی را تضمین کرد

Dari Radio 1 views

Add Comments