طالبان در حال جمع آوری معتادان مواد مخدر از سطح شهر کابل

Dari Radio 1 views
طالبان در حال جمع آوری معتادان مواد مخدر از سطح شهر کابل

Add Comments