نگرانی ها از احتمال فرو ریختن منار جام

Dari Radio 0 views
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور اعلام کرده است که منار جام در این ولایت با تهدید فرو ریختن روبرو است

Add Comments