سوزاندن ادویه جات تاریخ مصرف گذشته در کنر

Dari Radio 3 views
مسوولین ریاست صحت عامه کنر می گویند که یک و نیم تن ادویه جات و مواد خوراکی تاریخ گذشته را در این ولایت جمع آوری و سوزانده اند

Add Comments