شکایت شماری از موترداران لین ترانزیت اسلام قلعه

Dari Radio 0 views
موتر داران میگویند که مسوولان در گمرک اسلام قلعه از مقدار تیلی که ایشان در هنگام ورود به کشور در تانکی های موتر های شان انتقال میدهند محصول اخذ میکنند.

Add Comments