بەشێک لە بەڵگە فیلمی کانیاوی داوێنپاکیی - 15-11-2020

Sahar Kurdish 1 views
بەڵگە فیلمی کانیاوی داوێنپاکیی بە گەڕانەوە بۆ بەڵگە و شایەتیە مێژووییەکان باسی شەرم و حەیا و داوێنپاکی و داپۆشراوبوونی خانمانی ئێران دەکات بە درێژایی مێژوو و لە ئایینە جیاجیاکان لە سەرزەوینی ئێران .

بینهرانی خۆشهویست بۆ دیتنی ئەم بەڵگە فیلمه دهتوانن سهردانی لینکی خوارهوه بکهن :

https://bit.ly/38RDowG

Add Comments