بەشێک لە بەرنامەی هەتەڵ مەتەڵ هەڵامە

Sahar Kurdish 1 views
بەرنامەی تایبەتی منداڵان

کاتی بڵاو بوونەوە : 16:00 بە کاتی تاران

بینهرانی خۆشهویست بۆ دیتنی ئهم بەرنامەیە دهتوانن سهردانی لینکی خوارهوه بکهن :

https://bit.ly/2UPUJOx

Add Comments