Bəğdadədə bə Amerika bazəon zidd dronə əməliyyoton şikilon

taleshi radio 1 views
İminə dəfə Saraya Ababil nomo noməlumə qrupi tərəfiku yanvari 5-də AİŞ-ı Bəğdado bıə bazədə bepilotə təyyorə və rəket əməliyyoti ani videoş pevolo kardə.

Add Comments