Qilonədə çı İroni prezidenti səfəri iğtisodi nəticə iyən bərəkəton.

taleshi radio 1 views
İroni prezident Ayətullah Rəisi ımruj sıb bə Qilon səfərış kardə.

İronədə de tojə dıvləti vıjniye həmzəman prezident Rəisi həm təğribən har haftə bə i qılə ostani səfər kardeydə ta nezico de millət iyən ostani muşkilaton oşno bıbu.

Həminə səfəron dəvomədə Ağaye Rəisi ımruj sıb bə Qilon varid be.

In məcmuə səfəron tosə bə ısət vey budcə iyən koməkon bə har ostani cəmaəti aidış kardə ki veyni iğtisod, ko iyən sənayeədəy.

Tojədən İroni islami şura parlamentədə bıə Qilon ostani nımoyəndəom icma yol çı Auətullah Rəisi səfəri Qilon ostanədə iğtisodi rovnəği amil bə hisobış varde.

Bə İRİB raporti əsos, Mehrdod Qudərzvənd Çeqini həmniə muhimmə səfəri baradə əlovəş karde: Hukmən İroni prezidenti səfər çı Qiloni muxtəlif baxşonədə bıə problemon həl karde bois bəbe.

İroni islamiyə şura məclisədə bıə Qilon ostani nımoyəndəom icma Rəis, ov, roy, ditəsərrufat, kanalizasiye iyən ekoloqiya cəhəto məsələon əcumlə çı Qiloni milləti vədə bıə mışkilaton bə hisobış varde ki de İroni prezidenti ın səfəri nəticəku bə dast omə budcə iyən ğəralon vositə həll bəbe.

İroni prezident Ağaye Rəisi ımruj sıb de yolə heyəti bə ico bə Qilon ostani varid be.

Add Comments