Qilonədə Koronavirusi oromə şərayet.

taleshi radio 5 views
Xosə əməson səlom, şımro xəyr iyən bərəkətinə jimoni urzu kardəm, qıləy reportaji ğolibədə Qilonədə bıə koronavirusiku oxonə xəbəon bə şımə xıdmət təğdim bəkamon, dəvət kardəm bə ım reportaj quş bıdənən.

De 12 nəfər oloxtoniyə bıə noxəşon miğdori kam bey vositə Qiloni noxəşxonəonədə Korona noxəşon miğdor bə 73 nəfər rəsə.

Bə Qiloni Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, Qiloni tib elmom universiti sıxənəvot votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə, Qiloni noxəşxonəonədə bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəson miğdor 24 nəfər əlovə bıə ki cəmədə  73 nəfəriku iborət bəbe.

Doktor Fərdin Mehrabiyan əlovəş karde ki Korona noxəşonku 12 nəfər bədholin.

Qiloni tib elmom universiti sıxənəvot işorəş karde ki həminə mıddətədə 2 nəfər noxəşi həm reanimasiya baxşədə oloxtoniyəşone.

Mehrabiyan əlovəş do: halihazırədə çı Qiloni noxəşxonəon xususi oqətə vırəonədə 13 nəfəri oloxtoniyəşone.

Əv ijən Qilonədə bə koronavirusi mıbtəlo bıə kəson miğdori kam bey dəvomi işorəş karde və əlovəş do: Ostanədə ım nəhsə virusi komil forma mahv kardeyro , bəpe şahrvandon ıştə vaksinasiya mərlələon komil kon.

Add Comments