İtaliyədə hevujmığyosinə anti-NATO nımoyişon

taleshi radio 2 views
Roma - İroni Mətbuat: İtaliyaliyəvıjon nevbəti dəfə kişvəri dıjdə şəhronədə bə Şimoli Atlantik Mığovilə Təşkilot (NATO) zidd hevujmığyosinə nımoyişon kardəşone.

Add Comments