Seonistə ləşkəri mığəddəsə Ğudsi ətrofədə bə ifrotiyə yəhudiyon hucumi an

taleshi radio 3 views
İ qrup seonist. hərbiçi Ğudsi -Şərifi nezi bə çandə qılə ifrotçiyə yəhudiyon hucum kardə holədə çəvon çandə qıləşon həbs kardə.

Add Comments