Çikaqoədə Amerkə polis bə qıləy siyopustə nocıvon qullə ğandey.

taleshi radio 1 views
Çikaqoədə Amerkə polis bə qıləy siyopustə nocıvon qullə ğandey.

Amerkəvıjə sayt, qıləy mediya muntışirış karde ki çəyədə nışo doə bıə ki Çikaqo pulis bə 13 sorəti sinnədə bıə siyopustə nocıvon qullə ğandəşe, vəlol ımki ə nocıvon besiloh be və ıştə daston rostış kardə be.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, "Deyli Best" nomo bıə Amerkəvıjə sayt, qıləy media muntəşirış kardə ki çəyədə nışo doe bıdə ki Çikaqo pulis bə 13 sorəti sinnə siyopustə nocıvon qullə ğandəşe, qıləy holədə ki ə nocıvon besiloh be və ıştə daston həm rostış kardə be.

Add Comments