Amerkədə qıləy dukuniku avtomatik puli doə dastqoh dızdiyey.

taleshi radio 0 views
Amerkədə qıləy dokuniku ki avtomatik puli doə dastqoh de dızdon vositə dızdiyə bıə.

Şəvi zəmonədə Amerkədə çand nəfər dızd qıləy dokuniku dızdi kardışone və çəy avtomatik puli doə dastqoh bardışone.

Im dızi ləzzə, de dokuni kəmeraon vositə kəşə bıə.

Add Comments