Həzrəte Fateməye Məsumə(s) pokə hərəm, İmom Huseyn(ə)-i əzodoron mizbonəti

taleshi radio 4 views
De Muhərrəmə manqi bino bey həmzəman, Tehroni cənub, Ğom şəhrədə, Həzrəte Məsumə(s) pokə hərəm siyoh olət bə tan kardəş , və har şəv iyən ruj İroni muxtəlifə şəhronku hətto kişvəri xarıciku, Huseyn(ə)-i əzodoron mizbon heste.

De Hicri Ğəməri 1444 minnə sori Muhərrəmə manqi bino bey həmzəman, Ğom şəhri məzhəbi heyəton iyən məçitonədə, İmom Huseyn(ə) iyən çəy bəfodorə əshabon əzodorəti mərosim, de millət iyən cıvonon hevojə iştiroki bərpo bəbe.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, əzodorə kərvonon iştirok iyən Aşura ğiyomi barədə nıtğon, Həzrəte Məsomə(s) pokə hərəmədə, əzodorə mərosimon har rujə bərnoməonku bə hisob omeydə.

Həzrəte Məsomə(s) pokə hərəmədə, İmom Huseyn(ə)-i əzodorə mərosimədə, cıvon iyən nocıvonon iştirok vey hərorətine.

İmom Huseyn(ə)-i matəmə əyyomədə, İroni əzodorə millət har vırədə iyən muxtəlifə surətədə bə Əbaəbdellah(ə) ıştə işğ iyən irodəti nışoşon do.

Nəzri pəxş kardey, məzhəbi heyəton icod kardey iyən əzo mərosimon bərpo kardey, İroni milləti Huseyni adət-ənənonku i baxş bə hisob omeydə.

Im rujonədə İroni kişvəri həmmə vırədə, İmom Huseyn(ə)-i siyohə boydəğ rost bıə.

Add Comments