İroni Yolə Rəhbəri məhzərədə İmom Huseyn(ə)-i Aşura şəvi mərosimi bərpo bey.

taleshi radio 0 views
İmom Xomeyni nomo bıə Huseyniyədə, İroni Yolə Rəhbəri məhzərədə İmom Huseyn(ə)-i Aşura şəvi mərosim bərpo bıə.

Bə İroni Yolə Rəhbəri dəftəri məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, ım mərosimədə, Huccətul İslam vəlmuslemin Seddiği ıştə nıtğədə, Xıdo nomi  bənə mumeni dıli oroməti zıneydə və votışe: Kərimə Ğıronədə, motməennə nəfsi vey oşkoə nəmunə iyən hədəf, Həzrəte Seyedulşohəda(ə)-i muğəddəsə nome.

Həmçınin ım mərosimədə, Ağaye Meysəm Motii bə məddohi iyən məğtəl handeşe.

İmom Xomeyni nomo bıə Huseyniyədə 6 şəvi mıddətədə, yəni Hicri Ğəməri 1444 minnə sori məhərrəmə manqi 7 minnə şəviku tosə 12 minnə şəv, Həzrəte Əbaəbdullahel Huseyn(ə)-i şəhodətə əyyomi əzo mərosim bərpo bəbe.

İmom Husein(ə) dınyo şiəyon 3minnə İmome ki Hicri Ğəməri 61 minnə sori Məhərrəmə manqi 10 minnə rujədə, Kərbəloədə şəhid bıə, və Kərbəloədə deştə mislış nıbıə fidokorəti vositə, bə həmmə dınyo ozodəti və izzəti dərs umutəşe.

Add Comments