Misri qıləy kilsədə şiddətinə otəş, 35 nəfəriku vey şahrvandi kışte bois bıə

taleshi radio 3 views
Misri Cizə ostani Əbusifin nomo kilsədə, otəşi bəpeşt, 35 nəfəriku vey cəmaət kıştə və 45 nəfəriku vey zəxmin bıən.

Add Comments