Bə Azərbaycan Respublika İroni hərbi heyəti səfər

taleshi radio 2 views
İroni silohinə ğıvvon muxtəlifə baxşonku nımoyəndəon heyət bə Azərbaycan Respublika səfərışon kardə ta əlovə bə de ım kişvəri rəsmi şəxson və aliyə kamandəon vindemoni, bə 2 qılə dust iyən hamsoyə kişvəron rabitəon mıhkəm kardey və bə inkişof rosniye təkid bıkon.

Azərbaycan Respublika İroni hamsoyə kişvəronku qıləyni bə hisob omeydə ki dəvardə soronədə, və muxtəlifə baxşonədə de İron həmkoətion hevujəti tələbış be.

Jeopolotic həğiğəton iyən rabitə icodəkə amilon bənə hamsuyəti, məzhəbi və torixi mıştərik cəmiyət iyən iğtisodi və əmniyyəti mıştərəkə mənafe bois bəbe, ki 2tərəfi, məntəğə, həmkari iyən həmohənqi rabitəonədə, İron və Azərbaycan Respublika bənə 2 qılə hamsuyə kişvər bıbun ki məntəğədə əmniyyət və stabiləti və 2 qılə milləti mənafe cəhətədə, deyande nez iyən təsirinə həmohənqi və həmkoətişon bıbu.

Bə İrib raporti əsos, bə Azərbaycan Respublika İroni silohinə ğıvvon ğərorqo heyəti sərpərəst, qeneral Fərhad Aryanfər votışe: ım 5 rujə səfəri mıddətədə, 2 qılə kişvəri rəsmi şəxson miyono vindemonon əncom bəbe və mudafiə roy plani kəşey, 2 qılə kişvəri əmniyyət, ozod bıəəraziədə minaon məhv kardey, enerji və tranziti royku əmniyyəti təmin kardeyro lozimə hələkəroon icod kardey, mudafiə təlimon koədə həmkoəti və ozod bıə məntəğəon tojə kardey məsələon barədə votımon iyən təkidışon kardə.

Qeneral Aryanfər ijən əlovəş karde, İron İslam Respublika həmmə zəminəonədə de Azərbaycan Respublika həmkoətiro hozzoe.

Həmçınin Bokuədə bıə Azərbaycan Respublika ğəhrəmanon şəhid bıə vırədə İroni hərbi nımoyəndəon heyəti iştirok de vılə hədyə doey iyən fatihə handey, ım kişvəri ərazi təmamiyyəti yolqəte bə ico be.

Add Comments