Ərəbıstoni səhronədə ovəyz

taleshi radio 4 views
Ərəbistonədə şiddətinə voşi bəpeşt, Rubulxali nomo bıə səhraədə, dəhşətinə ovəyz mışohidə bıə.

Ərəbistonədə veyə voş bois bıə ki Rubolsəhra nomo bıə səhraədə ki dınyoədə vey hışkə məntəğəonku qıləyni bə hisob omeydə ovəyz vindey bıbu.

Add Comments