Admiral Səyyari: silohinə ğıvvon canqi zumandəti inkişofədə, dron vey məxsusə vırəşone.

taleshi radio 4 views
İron İslam Respublika ərtışi dronə mıştərəkə manıvri kamandə Admiral Səyyari votışe: silohinə ğıvvon canqi zumandəti inkişofədə, dron vey məxsusə vırəşone.

Çoşəmbə, İroni kişvəri şimol, cənub, ğərb və mərkəzədə de mudafiə mıştərəkə ğərorqoh iyən ərtışi 4 baxş hərbion iştiroki, 1401 minnə sori dron mıştərəkə manıvr bino bıə.

Həminə məmuriyətədə, İron İslam Respublika ərtışi zıney drononku kalion, manıvri bədiqə mərhələ təin bıə hədəfi məhv kardeyro zıney əməliyoti əncom bədan.

İroni kişvəri şimol, cənub, ğərb iyən mərkəzədə ım 2rujə manıvr de 150 qılə zıney iyən canqi dronon iştiroki əncom bey holədəy.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, İron İslam Respublika ərtışi həmohənaəkə muavin və 1401 minnə sori droni mıştərəkə manıvri kamandə Admiral Həbibullah Səyyari bə ım nuktə işorəş karde ki ımruj dron qıləy tojə məsələy, əv ijən əlovəş karde: dınyo oxonə canqonədə dronon təsir subit bıə, ki karde bəznımon bə Azərbaycan Respublika və Erməniston ijən Ukrayna və Rusiyə miyono bıə canqon işorə kəmon.

Admiral Səyyari ijən votışe: İron İslam Respublika ərtışi canqi təşkilatədə vey dron mıvcude.

Əv əlovəş karde: əmniyyət təmin kardey baxşədə İron İslam Respublika bə co kişvəron vabəstə ni iyən dronon həmmə əbzaron bumi surətədə istehsol bıdən.

İron İslam Respublika ərtışi 1401 minnə sori dron mıştərəkə manıvri kamandə işorəş karde: droni zumandəti bə kişvəri mudafiə baxşi zumandəti komək kardedə, iyən təkidış karde: İron iyən məntəğə əmniyyət bəpe de məntəğə kişvəron vositə təmin bıbu, əqə ğəror bıbu kişvərədə co kəson əmniyyəti icod bıko, ım əmniyyət mıvəğğətiye ki hiç erjış nibəbe.

Add Comments