De İraği hərbiçi vositə, İronıjə sinnış bəpe bıə zayiri bəştə duş qətey.

taleshi radio 1 views
Qıləy İrağıjə hərbiçi, İronıjə sinnış bəpe bıə zayirış bəştə duş qəteşe.

Add Comments