Karakas, "İron və Venesuela sənaye, texnoloqiya və elmi nımoyişqo" mizbonəti.

taleshi radio 0 views
İron və Venesuela sənaye, texnoloqiya və elmi nımoyeşqohədə, Venesuela prezident, Madoro elanış karde ki ım kişvər 4 cur İronıjə maşinon montaj və qırdə bəkarde. Latin Amerkə kişvərədə, ım maşinon 12 tosə 16 həzo dollar həvote bəbe.

Add Comments