Tırkiyədə, məşhurə şair Şəhriyari vırə yol qətey mərosimi bərpo bey.

taleshi radio 2 views
Tırkiyə paytəxt, Ankaraədə, Farsi ədəb iyən şeri ruj və ustad Şəhriyari yol qəte mərosim bərpo bıə.

Farsi şer iyən ədəbə ruji yol qətey mərosimədə,Tırkiyə universition farsi zıvon iyən ədəbiyoti vey ali ustadon əcumlə Erzurum universiti ustad, Nemət Yeldrim, Krik-Kalə universiti ustad, Ədnan Kara İsmail və Ankara universiti ustad Xəlil İbrahim Saraoğlo iştirokışon be iyən Tırkiyədə farsi zıvoni əhəmiyət, vırə iyən hevujəti barədə nıtğışon karde.

Şer iyən farsi ədəbiyoti ruji yol qətey mərosimədə, Tırkiyədə İroni səfir Muhəmməd Fərazmənd həm Tırkiyə universitionədə farsi zıvoni ustadon cəhdonku ğədrdonətiş karde.

Add Comments