İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilat: bə Komlə nomo terroristiyə qrupi hərbi bazaon həmlə dəvom peydo bəkay.

taleshi radio 1 views
İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə, bə beynəlxalğə istikbori vabəstə bıə terrorist iyən anti İroni qrupon məxfi bıə vırəon zidd, İraği Kırdıstoni məntəğədə, Həmzə Seyyeduşşohəda(ə)-i ləşkəri əməliyoti bino beyku xəbəş do.

İronədə iğtişoş icod kardeyro, Silohinə kamandəon varid bey iyən bə İroni marzi şəhrıston Demokrat iyən Komlə nomo terroristiyə qrupon tərəfo veyə siloh varid bey dumoədə, zinə(şəmbə) İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə bə İraği Kırdıstonədə bıə ım qrupon hərbi bazaon həmləş kardə.

Dəvardə rujon təcavuzon dumoədə, və İraği Kırdıstoni məntəğədə bıə terroristi iyən anti inğilob və bə beynəlxalğə istikbori vabəstə bıə qrupon amilon, bə İroni marzi kali həmləon iyən İron İslam Respublika marzonku davardey dumoədə, İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə de qıləy bəyoniyə sadir kardey vositə elanış karde: İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə, de artileriya həmləon vositə, və de Həmze Seyyeduşşohəda(ə)-i ləşkəri əməliyoton, İraği Kırdıstoni məntəğədə bıə anti inğilob və terroristiyə təcavuzəkə qrupon plan və sakin bıə vırə iyən bazaon məhv kardey əməliyoti binoş kardə.

Im bəyoniyədə omə: marzi stabilə əmniyyəti qarantiya, təcavuzəkə iyən cinoyətkorə terroriston tənbih kardey və ğanuni məsuliyəton və beynəlxalğə prinsipon vədə, İraği Kırdıstoni məntəğə rəsmi şəxson təəhhudin kardey cəhətədə, ım həmləon dəvom peydo bəkay.

İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə, İraği Kırdıstoni məntəğə məhəlli sakinon iyən millətiku tələbış karde ta bə məntəğədə bıə anti İroni terroristiyə qrupon və bə çəvon vabəstə bıə mərkəzon iyən bazaon nez məbun və terroriston sakin bey vırəku diyəro bımandon.

Add Comments